Compliance

Vzájomná dôvera, predvídateľnosť, čestnosť a priamočiarosť smerom dovnútra i navonok – to sú základné princípy, ktoré sú v skupine Würth pevne zakotvené. Prihlásenie sa k týmto hodnotám nájdete už vo firemnej filozofii zo 70. rokov, ktorú skoncipoval Prof. Reinhold Würth.

Ide pritom nielen o dodržiavanie platných pravidiel a zákonov, ale aj o zodpovedajúci vnútorný postoj zamestnancov, ktoré je významným stavebným kameňom trvalého podnikateľského úspechu skupiny Würth.

Práve takýto vnútorný postoj chceme podporiť. Zároveň tiež požadujeme aj striktné dodržiavanie všetkých platných národných a medzinárodných pravidiel a zákonov. Aby sme boli transparentní tak pre našich zamestnancov, ako aj pre našich zákazníkov, dodávateľov a iných obchodných partnerov, vytvorili sme na základe našich podnikových hodnôt konkrétne pravidlá správania, ktoré sme zhrnuli v etickom kódexe skupiny Würth.

 

SYSTÉM UPOZORŇOVANIA NA ÚROVNI SKUPINY

Prostredníctvom nášho etického kódexu sa hlásime k bezúhonnému správaniu vo vzájomnom styku, ako aj v styku s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a inými obchodnými partnermi. Prieskumy ukazujú, že upozornenia tretích strán často vedú k objasneniu konaní spojených s ekonomickou kriminalitou. Preto sme vytvorili systém, pomocou ktorého nás okrem zamestnancov skupiny Würth budú môcť aj tretie osoby upozorňovať na kriminálne konanie a iné závažné porušenia pravidiel COMPLIANCE. Ide o internetový systém BKMS (Business Keeper Monitoring System).

Ak nám chcete prostredníctvom tohto systému poskytnúť informáciu, môžete tak urobiť vo svojom mene alebo anonymne. Keďže však uprednostňujeme otvorenú komunikáciu, chceme Vás povzbudiť k tomu, aby ste pri informovaní uviedli svoje meno. K Vašim údajom budeme každopádne pristupovať ako k prísne dôverným a zohľadníme oprávnené záujmy všetkých zainteresovaných strán.

Vytvorte si prosím, v systéme BKMS poštovú schránku, prostredníctvom ktorej sa s Vami budeme môcť spojiť. Je to dôležité vtedy, ak vzniknú ďalšie otázky alebo ak budete chcieť svoje hlásenie neskôr doplniť o ďalšie informácie. Komunikácia prostredníctvom poštovej schránky sa na základe žiadosti môže uskutočňovať aj anonymne.

Systém slúži výlučne na upozorňovanie na domnelé konanie spojené s ekonomickou kriminalitou alebo na definované závažné porušenia pravidiel COMPLIANCE v skupine Würth. Zneužitie na iné účely môže byť naplnením skutkovej podstaty trestného činu.

Na túto stránku môžete doručiť svoje upozornenie: https://www.bkms-system.net/wuerth

Ďakujeme Vám za Vašu podporu!

Pravidlá Compliance k stiahnutiu

Kontakt

Würth International AG
Aspermontstrasse 1, CH-7004 Chur
Kontakt: +41 81 558 00 00

Eine neue Version Ihres Browsers ist verfügbar.

Ihr Browser entspricht nicht den heutigen technischen und sicherheitsrelevanten Ansprüchen, weswegen unsere Website allenfalls nicht korrekt dargestellt werden kann.

Auf der Seite «Was ist ein Browser?» können Sie sich über alternative Browser und über Aktualisierungsmöglichkeiten informieren.